Estatuts

Capítol 1

Règim jurídic i naturalesa de la Fundació

Article 1

Denominació i durada

a. L’entitat, que es denomina «Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs», té la voluntat d’impulsar un projecte universitari a la zona del Besòs que connecti l’administració, les universitats i el món empresarial. Actualment, la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs queda constituïda com a fundació subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a les restants normes legals que li siguin d’aplicació i, d’una manera especial, a aquests estatuts.

b. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs es constitueix per temps indefinit i té personalitat jurídica pròpia des del moment en que queda inscrita en el Registre de Fundacions. Igualment, gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar des del moment de la seva inscripció, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

c. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs es considera adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, als efectes del que disposa l’article 129 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Article 2

Finalitats i àmbit d’actuació

a. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs és un instrument per a impulsar el projecte de Campus Diagonal-Besòs i té les següents finalitats d’interès general:

1. Contribuir a la creació de nous equipaments universitaris que actuïn com a motor de transformació del territori, atès que la vida universitària promou la millora de la realitat del seu entorn i genera una nova demanda en serveis, equipaments i en dinamitza la vida social. 

2. Contribuir a la millora de la interacció i les sinèrgies entre el món de la universitat i el món de l’empresa.

3. Impulsar l’activitat econòmica i fomentar els lligams amb empreses amb activitat en R+D i innovació en productes, processos i serveis.

4. Atendre les necessitats i els reptes productius de Catalunya, aprofitant les oportunitats que plantegen la societat del coneixement i les noves activitats econòmiques on cal posicionar-se proactivament per generar noves oportunitats de creació, creixement i difusió de riquesa.

5. Col·laborar en les polítiques de promoció econòmica de les administracions locals del territori i de la Generalitat de Catalunya.

6. Contribuir a que el Campus Diagonal-Besòs assoleixi un lideratge internacional i esdevingui un referent en la generació de nova activitat econòmica en aquelles àrees de coneixement i sectors productius que resultin estratègics per a Catalunya i per a l’àmbit territorial de referència del nou Campus.

7. Potenciar la interlocució i coordinació entre les institucions impulsores del projecte i les relacions del nou Campus amb el territori.

8. Cercar nous projectes per desenvolupar el Campus i completar les parcel·les restants amb projectes de recerca, d’innovació i de serveis a la comunitat universitària, en base al programa que les institucions que impulsen el Campus aprovin en cada moment.

9. Donar suport a la UPC i a la resta d’agents del Campus en totes aquelles activitats de gestió que aquests li encarreguin a l’entitat pel seu desenvolupament.

b. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques i privades.

c. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs exerceix les seves funcions principalment a Catalunya amb una especial incidència al territori corresponent a Barcelona i el Barcelonès nord.

Article 3

Consideracions de mitjà propi i servei tècnic

La Fundació tindrà la consideració de mitja propi i servei tècnic dels membres del patronat, d’acord amb el règim previst a la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic, i en tant es mantinguin les condicions previstes per l’article esmentat, per a la realització d’aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals i que li siguin encomanades pels membres del patronat de la Fundació. En cap cas, la Fundació no tindrà la consideració de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els membres del patronat de la Fundació podran encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d’acord amb el règim de contractació aplicable als membres del patronat de la Fundació. En tot cas, s’establirà una contraprestació adient i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment d’activitats.

La Fundació no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels membres del patronat respecte de les que és mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les mateixes.

Article 4

Beneficiaris de l’activitat de la Fundació

a. Són beneficiaris de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs les persones físiques, les institucions dedicades a l’ensenyament superior, a la recerca, el desenvolupament, la transferència de tecnologia i a la promoció econòmica del territori i de Catalunya, les organitzacions dedicades al foment de l’activitat econòmica i les empreses implicades en el desenvolupament del territori i amb interessos en la recerca científica, la creació i transferència de tecnologia, la innovació, la docència, la difusió de coneixement i l’activitat productiva de nous béns i serveis avançats lligats a la societat del coneixement.

b. La designació concreta dels beneficiaris es farà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació, sent decidida lliurament pel patronat o per l’òrgan en qui delegui de manera expressa. La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs es reserva el dret a revocar l’ús dels recursos de que gaudeixi el beneficiari en el moment en el que aquest incompleixi els compromisos contrets.

Article 5

Domicili

La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs té el seu domicili social al Campus Diagonal-Besòs, Avinguda d’Eduard Maristany, 16, Edifici C, planta baixa, 08930, Sant Adrià de Besòs, i només podrà ésser traslladat per acord del patronat.

Article 6

Dotació i aplicació de recursos

a. La dotació inicial de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acta fundacional, i pot ser augmentada amb les aportacions fetes pel fundador o per altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

b. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

c. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 7

Òrgans de govern

La governabilitat de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs queda garantida mitjançant les funcions de govern, direcció, gestió, administració i representació institucional, i corresponen als següents òrgans d’acord amb el repartiment de competències que s’estableix en aquests estatuts:

1. El patronat

2. El president

3. La comissió delegada

4. El director general.

Secció 1

El patronat 

Article 8

Govern i representació de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

a. La representació i el govern de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs corresponen al patronat, que té les facultats més amplies d’administració, de gestió, de disposició i de gravamen dels béns de la Fundació sense altres limitacions que les resultants de la normativa en la matèria.

b. Els membres del patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d’acord amb el que disposen aquests estatuts i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.

c. El patronat nomenarà una comissió delegada, que tindrà les facultats i funcions que se li deleguin. El President de la comissió delegada serà designat pel patronat entre els membres d’aquesta comissió.

Article 9

Composició del patronat i durada del càrrec dels patrons

El patronat de la Fundació el composen dotze patrons.

La Universitat Politècnica de Catalunya en designarà cinc, un dels quals haurà de ser el rector o rectora d’aquesta Universitat, que serà el president del patronat.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya en designarà quatre i el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs en designarà tres.

Els patrons podran ser persones físiques i jurídiques. Si fossin jurídiques hauran de ser representades per un persona física en les reunions del patronat.

El president del patronat serà substituït en cas d’absència o impossibilitat pel patró que hagi designat a aquest efecte.

a. El patronat designarà, a proposta del seu president, el secretari, que podrà ser o no patró, i que serà substituït en cas d’absència o impossibilitat pel patró persona física més jove.

b. Les persones que pertanyin al patronat queden subjectes a l’obligació de guardar secret sobre els assumptes que se sotmetin als seus respectius òrgans així com sobre les deliberacions hagudes en el seu si, considerant-se el 6

trencament d’aquesta obligació com a causa de cessament, previ acord del patronat.

c. El càrrec de patró s’ha d’exercir personalment. Tanmateix, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, en un altre patró. Podran actuar en nom de les persones designades per raó del càrrec, les que reglamentàriament els substitueixin o aquella que el titular ha designat per escrit d’acord amb les regles d’organització de la institució apoderant.

d. La durada del mandat dels patrons és indefinida.

e. Per delegació permanent del patronat, correspon al president representar la Fundació. En cas d’absència o impossibilitat, correspondrà al patró que ell designi i en el cas de vacant la representació correspondrà al patró que hagi estat designat pel patronat a tals efectes. El president dirigeix els debats del patronat d’acord amb les regles d’organització de la Universitat Politècnica de Catalunya.

f. El secretari assistirà al president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del patronat, emetrà amb la seva signatura les certificacions del contingut d’aquestes reunions i assessorarà la Fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les se ves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.

g. El primer patronat serà nomenat pel consorci fundador. Els successius nomenaments dels membres del patronat, a proposta de les entitats consorciades, hauran de ser aprovats per majoria absoluta de la totalitat dels membres que conformin el patronat en cada moment.

h. El cessament dels membres del patronat es produeix per les causes establertes en l’article 332-12 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Durant els dos anys següents, els cessats no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

i. La renuncia al càrrec de membre del patronat es realitzarà mitjançant notificació al propi patronat. Començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en que s’inscrigui en el Registre de fundacions.

j. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització

pels danys produïts per raó d’aquest exercici. Quan ha permeti la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya es permetrà que, en el seu cas, no més de dos patrons puguin tenir relació laboral o professional amb la Fundació. En aquest supòsit aquesta relació s’articularà mitjançant contracte, que determinarà clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

k. Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s’establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de bens mobles d’extraordinari valor, ni de préstec de diners entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en el mencionat mes amunt article 312.9.3.

l. Els patrons i les persones indicades en el 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

m. El patronat té el deure de cobrir les vacants que s’hi produeixen d’acord amb el procediment fixat en aquest mateix article.

Article 10

Conflictes d’interessos i autocontractació

Les persones membres del patronat i les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en que tinguin un conflicte d’interessos amb la Fundació. Igualment, s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la fundació.

Les persones membres del patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altre persona empleada de la fundació, així com totes aquelles persones físiques i jurídiques que s’estableixi segons la normativa vigent, no poden subscriure amb la Fundació, sense haver presentat al Protectorat la corresponent declaració responsable del patronat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.

Les persones membres del patronat i qualsevol altra persona vinculada a la Fundació han de comunicar al patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que s’adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l’òrgan de govern la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir, en el seu cas, en la deliberació i la votació.

S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos, l’interès de les persones següents:

a. En cas que es tracti d’una persona física, el de la persona cònjuge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitja d’una persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

b. En cas que es tracti d’una persona jurídica, el de les persones que tenen càrrecs d’administració o d’apoderament, el de les persones sòcies de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

Si hi ha un conflicte d’interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d’un dels seus òrgans, en cas de que s’adopti l’acord o s’executi l’acte en qüestió, s’haurà de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies naturals des de la data de l’adopció de l’acord o de l’execució de l’acte.

Article 11

Funcionament del patronat

a. Les reunions del patronat poden ser ordinàries i extraordinàries. El patronat es reuneix en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de cada any natural. Correspon a la sessió ordinària del patronat:

1. Examinar i, si s’escau, aprovar els comptes de l’exercici anterior, l’inventari, el balanç, la memòria d’activitats i la liquidació de pressupostos.

2. Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l’exercici següent.

b. El patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocat pel president o a iniciativa, com a mínim, d’ una quarta part dels seus components. Les convocatòries de les reunions extraordinàries es faran per qualsevol mitja que permeti acreditar la realitat de les mateixes i expressaran el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia a tractar. Correspon a la sessió extraordinària del patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència.

c. Si el patronat no es convoca en els casos en que és obligatori fer-ho, el protectorat el pot convocar a petició de qualsevol membre d’aquest, donant audiència prèvia a les persones a qui corresponia fer-ho.

d. A les sessions del patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistirà, amb veu però sense vot, el director general de la Fundació, i la seva presencia no serà computada a l’hora d’establir els quòrums d’assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot, essent convocades formalment pel director general amb l’aquiescència del president i dels assistents a la sessió.

e. El patronat s’entendrà convocat i quedarà constituït per a tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi estiguin presents tots els seus membres i aquests acceptin per unanimitat la seva celebració.

f. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de tots els assumptes que s’hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de deu dies hàbils, per qualsevol mitja que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

g. El secretari ha d’ aixecar acta de les reunions, en la que ha de constar un resum explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació textual i completa del assistents en cada reunió, les votacions produïdes i el acords adoptats. Aquestes actes han d’estar autoritzades per la signatura del secretari amb el vistiplau del president, i s’han de traslladar al llibre corresponent. La seva aprovació li correspondrà al patronat, que ho podrà fer un cop finalitzada la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió de l’òrgan. No obstant això, els acords tenen força executiva des que s’adopten, excepte si es preveu expressament, a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins que s’aprovi l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

h. El patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió de vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s’ha de considerar assistents aquelles persones membres del patronat que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat.

Article 12

Acords del patronat, la seva certificació i execució

El patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres, que han de representar almenys a la UPC, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el CCIDB.

Els acords, excepte quan s’indiqui un altre mètode en aquests estatuts, s’adoptaran per votació i majoria simple entre els membres del patronat, corresponent un vot a cada membre. En cas d’ empat, el vot del president serà diriment. La certificació de les actes i dels acords del patronat correspon al secretari, amb el vist i plau del president.

Es requereix el vol favorable de 2/3 dels components del patronat per adoptar acords sobre les següents qüestions: modificació dels estatuts; fusió o agregació a una altra Fundació, extinció de la Fundació i la participació en societat que es preveu a l’article 24 d’aquests estatuts.

L’execució dels acords del patronat correspondrà al president, el qual representarà a la Fundació en les seves relacions amb terceres persones.

Article 13

Funcions del patronat

a. Representar la Fundació en tota classe d’actes, i contractes, en judici i fora d’aquest, davant l’administració pública i tercers, sense excepció.

b. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es considerin més adequats per a l’assoliment de l’objectiu fundacional i dissenyar fes polítiques encaminades a complir-lo, d’acord amb els criteris dels fundadors. 11

c. Aprovar els programes d’actuació de la Fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d’actuació i de distribució dels fons.

d. Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la seva liquidació, l’inventari, el balanç, la memòria i d’altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.

e. Operar amb les entitats bancàries, les caixes d’estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d’Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, descomptar lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, efectuar dipòsits de fons, valors i altres béns, i concertar operacions d’inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenients.

f. Elaborar i aprovar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s’estimi necessari.

g. Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.

h. Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs i tinguin facultats necessàries segons el criteri del patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.

i. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d’acord amb les circumstancies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s’exigeix a un administrador lleial i prudent.

j. Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets pera la Fundació i el compliment de les seves finalitats.

k. Regular la incorporació a la Fundació de les persones que vulguin formar-ne part.

l. Nomenar el secretari, a proposta del president.

m. Nomenar el president de la comissió delegada entre els membres d’aquesta comissió.

n. Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat àmbit d’activitat del Campus Diagonal-Besòs i el seu àmbit territorial.

o. Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al patronat.

De conformitat amb l’article 332-1 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d’acordar els actes següents:

1. La modificació dels estatuts.

2. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

3. L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren el comptes anuals.

4. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui al menys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

5. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

6. La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

7. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

8. Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat o l’adopció i la formalització d’una declaració responsable.

9. Adoptar i formalitzar les declaracions responsables.

Secció 2

El president del patronat

Article 14

Funcions i atribucions

El president del patronat representa la Fundació en judici i fora d’aquest, sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres del patronal, i al director general.

Les atribucions del president del patronat són les següents:

a. Totes les facultats del patronat, menys les no delegables, sempre que no hagin estat delegades en un altre òrgan. Aquestes facultats s’exerciran de conformitat i amb les limitacions que estableixin les normes vigents que s’apliquin, especialment la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

b. Convocar i presidir les sessions del patronat.

c. Portar la signatura oficial de la Fundació, que podrà delegar en el director general. Aquesta atribució s’entén sense perjudici de la facultat dels altres òrgans i càrrecs de la Fundació per signar els actes que cadascun d’ells dicti dins l’àmbit de les seves corresponents atribucions i competències, així com sense perjudici de la facultat fedatària del secretari del patronat.

d. Complir i fer complir els acords del patronat.

Secció 3

La comissió delegada

Article 15

Composició

La comissió delegada estarà integrada com a mínim per un patró designat per la UPC, un patró designat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i un patró designat pel CCIDB. El secretari del patronat, també ho serà de la comissió delegada.

El director general de la Fundació assistirà a les reunions de la comissió delegada amb veu però sense vot.

Article 16

Funcions

Corresponen a la comissió delegada totes aquelles funcions delegables que li siguin assignades pel patronat de la Fundació.

Article 17

Constitució i presa de decisions

a. La comissió delegada es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president a iniciativa pròpia o a petició de dos o més dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l’àmbit de les seves competències.

b. La comissió delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió tres dels seus membres, amb els que han d’estar representades, com a mínim, les institucions de la UPC, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el CCIDB.

c. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de tots els assumptes que s’hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies hàbils per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

d. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la comissió delegada s’entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d’una reunió.

e. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents.

f. Les votacions són nominals excepte quan afectin els vocals presents que han de tenir caràcter secret.

g. Els acords seran executats de manera indistinta pel president, pel director general o per qualsevol dels membres de la comissió delegada expressament facultats per això.

h. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot, essent convocades formalment pel president amb l’aquiescència dels assistents a la sessió.

i. La comissió delegada es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presencia física dels membres d’aquesta. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió de vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals 15

s’han de considerar assistents aquelles persones membres de la comissió delegada que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres d’aquesta.

Secció 4

El Director General

Article 18

El Director General

El director general, que no és membre del patronat, és nomenat pel patronat a proposta del president.

El director general tindrà les següents funcions:

a. Dirigir, organitzar, gestionar i executar les activitats de la Fundació en relació al Campus Diagonal-Besòs.

b. Proposar al patronat el programa d’activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.

c. Proposar al patronat el pressupost anual de la Fundació.

d. Coordinar les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.

e. Informar i retre comptes al patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir tes funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.

f. Dirigir, d’acord amb les directrius marcades pel patronat, la gestió econòmica, comptable i funcionament ordinari de la Fundació.

g. Gestionar els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajudes.

h. Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

i. Proposar al patronat les normes de règim intern.

j. Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques i privades.

k. Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

El director general comptarà amb l’oportuna escriptura d’atorgament de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers.

Capítol 3

Règim Econòmic

Article 19

La dotació fundacional. Patrimoni

El patrimoni de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. El capital de la Fundació està integrat per:

a. La dotació inicial de 30.000,00 Euros aportada pels fundadors segons consta en la carta fundacional, així com els seus increments posteriors. Els augments de dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s’han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al Protectorat.

b. Les subvencions, donacions i llegats efectuats amb posterioritat a la seva constitució.

c. Els béns que en el successiu adquireixi la Fundació per qualsevol altre dels mitjans admesos en dret i que el patronat afecti a l’increment del capital fundacional.

Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part de la dotació de la Fundació s’han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui lo destinació, el patronat haurà de decidir si han d’integrar-se al capital fundacional o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 20.

Conservació de la dotació

Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata a la realització de la finalitat per a que la Fundació es va instituir. El patrimoni de la Fundació serà destinat i invertit lliurement pel patronat de la manera que aquest jutgi que més afavoreix la finalitat de la Fundació, amb subjecció al que es disposi a la normativa en matèria de fundacions.

Article 21

Aplicació dels recursos

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos dels serveis que pugui realitzar, amb les subvencions que rebi de l’administració pública, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització i amb d’ altres que pugui obtenir per qualsevol causa. En tot cas els mitjans de finançament de les activitat fundacionals han de ser suficients, tant si es tracta del rendiment dels béns com del resultat d’activitats econòmiques o de donacions o subvencions.

Actes de disposició i deure de reinversió

a. L’ alineació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels bens i drets que integren el patrimoni de la Fundació s’han de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import total obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres bens i drets que subroguin el lloc dels alienats o gravats, o en el millorament dels béns de la Fundació.

b. Llevat de norma en contrari, la necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. Abans de fer els actes de disposició, els patrons han de disposar de la informació adequada per a prendre la decisió responsablement. El patronat haurà de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a que fa referència l’apartat anterior, i en el termini de 30 dies hàbils a partir del moment en que es fan.

c. L’autorització prèvia del Protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en el següents casos:

1. Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners provinents de subvencions públiques.

2. Si el donant ho ha exigit expressament.

3. Si ho estableix una disposició estatutària.

4. Si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

Aplicació Obligatòria

a. La Fundació ha d’aplicar, almenys, el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obté al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la Fundació. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

b. Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels bens o dels drets respecte als quals la llei estableixi el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix l’apartat a. anterior.

c. L’aplicació de com a mínim el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de l’inici del següent al de l’acreditació comptable, a excepció dels supòsits en que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. Aquest termini només podrà ser inferior al màxim de quatre exercicis fixats legalment.

d. La concreta designació de beneficiaris, siguin persones físiques o jurídiques, serà decidida pel patronat o per l’òrgan de govern en que aquest delegui sempre que les activitats del beneficiaris tinguin relació directa amb l’objecte i finalitats fundacionals i es comuniqui al protectorat.

Article 22

Gestió directa i remuneració d’activitats

La Fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d’acord amb el que disposa la llei vigent en els casos següents:

1. Si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o part d’aquesta finalitat.

2. Si es tracta d’una activitat accessòria, complementaria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o d’una part d’aquesta finalitat. 

La Fundació pot percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les seves activitats que no desvirtuï l’interès general de la finalitat fundacional ni el caràcter no lucratiu de l’entitat.

Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 23

Rendició de comptes

a. L’exercici econòmic de la Fundació coincideix amb l’any natural. Per excepció, el primer exercici s’iniciarà el dia de l’atorgament de l’acta fundacional i acabarà el 31 de desembre següent.

b. El patronat ha de formular anualment l’inventari i els comptes anuals d’una manera simultània i de forma que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació. Així mateix, ha de practicar la liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses de l’exercici anterior i formular i aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici en curs.

c. Els comptes anuals han d’estar integrats per:

1. El balanç de situació

2. El compte de resultats

3. L’estat de canvis en el patrimoni net

4. L’estat de fluxos d’efectiu

5. La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

Els comptes de la Fundació seran aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i seran signats pel secretari amb el vistiplau del president. Els comptes es presentaran al patronat en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació en la forma establerta a la normativa vigent.

d. Els documents informàtics que recullen els comptes anuals es lliuraran al Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d’acord amb les condicions i els formularis que determini en cada moment la Generalitat de Catalunya. En supòsits excepcionals, el patronat podrà sol·licitar del Protectorat que habiliti en temps i forma mecanismes alternatius per la presentació dels comptes anuals.

Article 24

Participació en societats

La Fundació podrà constituir societats i/o participar en el seu capital sempre que limitin la responsabilitat dels socis i sempre que la creació i/o participació en aquestes societats vagi lligada i sigui compatible amb l’assoliment dels objectius fundacionals fixats en l’article 2 d’aquests estatuts. Especialment, els objectius de les societats constituïdes estaran vinculats al foment i la creació de l’activitat docent, la recerca, la transferència de tecnologia i de resultats de la recerca entre la universitat i l’empresa i l’activitat empresarial, sempre en el marc del desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs i del territori en el que exerceix les seves funcions.

Article 25

Fons especials

a. La Fundació podrà constituir fons especials amb béns aportats per persones físiques o jurídiques que els vulguin destinar a finalitats d’interès general, sense dotar-los de personalitat autònoma.

b. Les finalitats d’aquests fons especials han d’ésser compatibles amb les de la Fundació que adquireix els béns que els han d’integrar.

c. L’extinció d’aquests fons especials que generin un patrimoni romanent caldrà integrar-lo en el patrimoni general de la Fundació.

d. La normativa aplicable a la regulació d’aquests fons especials es la que es deriva de la llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 26

Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria externa. L’informe d’auditoria, que tindrà com a mínim les dades que estableix la legislació sobre auditoria, es presentarà al Protectorat en el termini de seixanta dies, a comptar de del dia en que s’emet, i en cap cas més tard del dia en que es presenten el comptes.

Capítol 4

Modificació, extinció i dissolució

Article 27

Modificació i extinció

a. Els estatuts de la Fundació es podran modificar per acord del patronat sí convé a l’interès de la Fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors.

b. La modificació dels estatuts de la Fundació, un cop formalitzada en escriptura pública, requerirà l’aprovació del Protectorat.

c. Es requereix el vot favorable de la majoria de dos terços dels components del patronat per modificar els estatuts.

d. Si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals que estableixen aquests estatuts, o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el patronat ha de modificar inexcusablement els dits estatuts.

Article 28

Fusió

La Fundació es pot fusionar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 314.1 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 29

Dissolució i destinació del patrimoni romanent

La Fundació es dissoldrà per les causes i d’acord amb els procediments previstos a la normativa vigent d’aplicació.

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si és procedent, el Protectorat.

El patrimoni romanent, una vegada determinats l’actiu i el passiu, es destinarà, d’acord amb les disposicions fiscal vigents, a les entitats privades o públiques sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a l’objecte de l’entitat dissolta que determinarà el patronat.

Transparència
Presentació del Campus

Presentació Campus Diagonal-Besòs